English version English
version
WWW, sw, hw
Úvod 
Produkty 
   Autoservis 
   Doprava 
   Výroba Uni 
   Provízie 
   Vrátnica 
   Sklad 
   Revízie 
   Správa cintorína 
   Zákazky 
   Kniha porúch 
   Výroba 
   Plán opráv 
   Objednávky 
   Sezzam 
   EIS 
Ponuka 
   Cenník služieb 
   Vaše otázky 
Kontakt 
   Podpora 
 
Kniha porúch
Kniha porúch je systém určený na evidenciu poruchových stavov, opráv zariadení a plánov opráv. Nahrádza písomnú evidenciu vedenú vo forme knihy porúch, poruchových kariet, listov opráv a plánovaných opráv. Systém je určený pre stredne veľké firmy a veľké podniky, u ktorých je presná a operatívna evidencia porúch a opráv nevyhnutnosťou.
Program pracuje v sieti, takže informácie o poruchách sú k dispozícii u každého zodpovedného pracovníka. Naviac je možné automatické zasielanie e-mailu pri zápise poruchy pracovníkom podľa strediska údržby.
Evidencia porúch obsahuje:
 • presné dátumy a časy hlásenia a prevzatia poruchy
 • mená pracovníkov, ktorí vykonali operácie
 • údaje o zariadení
 • popis poruchy a vkonaných prác
 • tlač poruchovej karty
 • Evidencia opráv obsahuje:
 • údaje o zariadení podľa číselníka
 • popis vykonaných prác
 • údaje o ukončení opravy
 • prevzatie opravy (odsúhlasenie správneho vykonania opravy)
 • plánované a skutočné náklady
 • evidencia odpracovaných hodín podľa pracovníkov
 • náklady na cudzie (externé) dodávky
 • tlač listu opravy
 • Modul plánovania opráv obsahuje:
 • členenie plánovania podľa stredísk prevádzky a stredísk údržby
 • zobrazenie a tlač ročného plánu
 • spôsob plánovania v členení na BO a SO
 • ročná a mesačná rekapitulácia podľa kategórií opráv
 • vytváranie a tlač mesačných plánov
 • jednoduchý spôsob prenosu existujúcich údajov do nasledujúceho roka
 • Používatelia programu:
 • Chemes a.s.
 • Levické mliekárne a.s.

 • © 2001-2012 AZsoft, www.azsoft.sk, E-mail: azsoft@azsoft.sk