English version English
version
WWW, sw, hw
Úvod 
Produkty 
   Autoservis 
   Doprava 
   Výroba Uni 
   Provízie 
   Vrátnica 
   Sklad 
   Revízie 
   Správa cintorína 
   Zákazky 
   Kniha porúch 
   Výroba 
   Plán opráv 
   Objednávky 
   Sezzam 
   EIS 
Ponuka 
   Cenník služieb 
   Vaše otázky 
Kontakt 
   Podpora 
 
Produkty
Autoservis Systém na vedenie agendy malého aj veľkého autoservisu. Obsahuje skladové hospodárstvo, evidenciu zákaziek, fakturáciu, evidenciu vykonaných prác podľa pracovníkov a evidenciu vozidiel s históriou. Možnosť sieťovej verzie a použitia s registračnou pokladňou alebo fiškálnou tlačiarňou.
Doprava Evidencia dopravy pre dopravné firmy alebo vlastnú prepravu. Evidencia jázd, denných výkazov, vodičov, vozidiel a spotrebovaných PHM, členenie na strediská. Obsahuje aj fakturáciu výkonov.
Výroba Uni Univerzálny systém pre zákazkovú výrobu a kalkulácie výrobkov. Hlavné súčasti: zákazky, plán, expedícia, kalkulácie zostáv, sklad, množstvo tlačových prehľadov.
Provízie Evidencia poistných zmlúv, klientov, platieb a obchodníkov. Provízie zo zmlúv prehľadne rozpočítava na obchodníkov a manažérov. Určené majmä pre maklérske spoločnosti.
Vrátnica Evidencia návštev prichádzajúcich do podniku, tlač návštevných lístkov, evidencia dlhodobých povolení na vstup. Návštevy môžu byť na jednom pracovisku (vrátnici) evidované súčasne pre viac firiem.
Sklad Skladové hospodárstvo pre stredné firmy a veľké podniky. Umožňuje vedenie viacerých skladov, zdieľanie skladových kariet medzi skladmi, prihlasovanie používateľov, identifikáciu vykonaných operácií podľa používateľa.
Revízie Systém určený pre revíznych technikov na evidenciu a plánovanie revízií vyhradených technických zariadení: tlakových, zdvíhacích, plynových a elektrických s možnosťou pridávania ďalších druhov.
Správa cintorína Evidencia hrobových miest a zomrelých, členenie na používateľsky definované časti cintorína vo viacerých úrovniach. Naviac obsahuje jednoduché skladové hospodárstvo a fakturáciu s možnosťou použitia s registračnou pokladňou.
Zákazky Detailná evidencia zákaziek s funkciami sledovania odpracovaného času pracovníkov, použitých zariadení a miesta vykonanej práce. Súčasťou je pasportizácia ulíc a objektov mesta. Systém je vhodný pre použitie v organizáciách typu technické služby.
Kniha porúch Systém určený na evidenciu poruchových stavov zariadení, opráv zariadení a plánov opráv. Pre údržbu podniku poskytuje presnú a operatívnu evidenciu porúch a opráv a plánovanie pravidelnej údržby.
Výroba Systém určený pre výrobné podniky, primárne určený na výrobu sedačkových zostáv. Hlavné súčasti: zákazky, plán výroby, expedícia, kalkulácie zostáv, sklad, sklad kože, evidencia prác, množstvo tlačových prehľadov.
Plán opráv Program na vytváranie ročných a mesačných plánov opráv strojných, elektrotechnických a iných zariadení.
Objednávky Evidencia objednávok pre veľké firmy s plánovaním procesu výroby objednaného tovaru v postupe podľa výrobných stredísk firmy.
Sezzam Evidencia zákaziek, zostáv a materiálu pre firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou nábytku a iných výrobkov podobného charakteru.
EIS Energetický informačný systém pre sledovanie spotreby rôznych druhov energií: elektriny, tepla, chladu, vody, plynov. Informácie z EISu poslúžia na detailnú analýzu parametrov médií a následné zníženie ich spotreby a tým aj nákladov.

© 1998-2010 AZsoft, www.azsoft.sk, E-mail: azsoft@azsoft.sk